Disclaimer

De informatie op deze website is geen aanbod voor het verkopen van effecten en dient ook niet te worden aangewend voor het nemen van beslissingen inzake investeringen

De hier gepresenteerde informatie is door Kuehne + Nagel samengesteld uit interne en externe bronnen. Er worden echter geen garanties gegeven met betrekking tot de volledigheid of nauwkeurigheid van deze informatie.

U dient zich er met name bewust van te zijn dat de informatie op deze website wellicht incompleet is, fouten bevat of inmiddels achterhaald is. Voordat u op basis van deze informatie actie onderneemt, raden wij u aan deze informatie te verifiëren bij uw lokale kantoor van Kuehne + Nagel.

In geen geval kunnen Kuehne + Nagel, haar dochterondernemingen, aanverwante bedrijven, agenten of medewerkers aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit uw toegang tot of uw vertrouwen op enige informatie die op deze website wordt verstrekt. 

Alle informatie op deze website wordt verstrekt "as is" (in de staat waarin deze zich bevindt), zonder enige garantie of geïmpliceerde voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot enige geïmpliceerde waarborgen of  geïmpliceerde verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of garantie van niet-schending van de rechten van derden. Al deze impliciete voorwaarden en garanties worden hierbij uitgesloten. 

Deze website bevat bepaalde links naar websites die worden onderhouden door derden en waar Kuehne + Nagel geen zeggenschap over heeft. Kuehne + Nagel doet geen verklaringen over de nauwkeurigheid of welk ander aspect dan ook met betrekking tot de informatie die wordt verstrekt via andere websites.

Door gebruik te maken van deze website stemt u ermee in dat Kuehne + Nagel niet aansprakelijk is voor enig direct of indirect verlies ten gevolge van het gebruik van de informatie en het materiaal op deze website.

 

Voorwaarden voor het gebruik van de Kuehne + Nagel website

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van deze website. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek aan deze website. 

Kuehne + Nagel behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden met betrekking tot het gebruik van haar website, de disclaimer en de privacyverklaring te wijzigen.

Acceptatie van deze voorwaarden

Deze website wordt aangeboden aan de Gebruiker op voorwaarde dat de Gebruiker («Gebruiker») deze accepteert onder de hierin vermelde voorwaarden en mededelingen, zonder wijzigingen. Door het bezoeken en gebruikmaken van deze website wordt u geacht akkoord gaan met al dergelijke voorwaarden en mededelingen (de «Overeenkomst»).

De informatie op deze website is uitsluitend opgesteld voor het verstrekken van informatie over Kuehne + Nagel, haar dochterondernemingen, partners en de diensten die zij bieden.

Auteursrechten en het gebruik van materialen

De aan u verleende toestemming om de website te bezoeken geldt uitsluitend voor het bezoek zelf en voor het doorzoeken van de website. U mag de website niet doorlinken naar andere websites of de website incorporeren in een andere website zonder schriftelijke toestemming van Kuehne + Nagel.

Het is niet toegestaan om op enigerlei wijze de informatie, software, producten en diensten verkregen via deze website te wijzigen, kopiëren, tonen, licentiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, posten, door te geven of te distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kuehne + Nagel. Wel is het de Gebruiker toegestaan om één enkel exemplaar van het materiaal te downloaden op één enkele computer voor het persoonlijke thuisgebruik door de Gebruiker, mits de Gebruiker alle bijbehorende auteursrechten en andere eigendomsrechten intact houdt.

Punten van voorbehoud

De Gebruiker verklaart en garandeert dat hij of zij ten minste 18 jaar is en wettelijk gerechtigd en bij machte is om deze Overeenkomst aan te gaan en deze website te gebruiken in overeenstemming met de erin opgenomen voorwaarden. De Gebruiker verklaart de financiële verantwoordelijkheid te dragen voor het gebruik van deze website (alsmede voor het gebruik van het account van de Gebruiker door anderen, met inbegrip maar niet beperkt tot minderjarigen die bij de Gebruiker wonen). De Gebruiker stemt erin toe de rechten van de Gebruiker die voortvloeien uit deze Overeenkomst niet toe te kennen of over te dragen en geen sublicenties te verlenen. De Gebruiker stemt ermee in om toezicht te houden op al het gebruik van deze website door minderjarigen op naam van of via het account van de Gebruiker. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor alle kosten, vergoedingen, heffingen, belastingen en evaluaties die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

Aansprakelijkheid

Informatie, software, producten en diensten die op deze website worden gepubliceerd kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Periodiek worden wijzigingen aangebracht in de informatie op de website. In geen geval zijn Kuehne + Nagel, haar dochtermaatschappijen, agenten, medewerkers en/of haar leveranciers aansprakelijk voor enigerlei directe, indirecte, strafrechtelijke, incidentele, bijzondere schade of gevolgschade voortkomend uit of op enige manier gelieerd aan het gebruik van deze website of voor de informatie, producten en/of diensten die via deze website zijn verkregen, al dan niet op basis van een contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs niet indien Kuehne + Nagel, haar dochtermaatschappijen, agenten, medewerkers en/of haar leveranciers op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van schade. 

Schadevergoeding

Als voorwaarde voor het gebruik van deze website, stemt de Gebruiker ermee in om  Kuehne + Nagel, haar dochtermaatschappijen, agenten, medewerkers en/of haar leveranciers te vrijwaren van en tegen alle mogelijke aansprakelijkheid, kosten (inclusief advocaatkosten) en schade voortvloeiend uit vorderingen ten gevolge van het gebruik van deze website door de Gebruiker.

Links naar andere websites

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten die niet door Kuehne + Nagel worden onderhouden. Kuehne + Nagel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites. Links en verwijzingen van derden zijn uitsluitend toegevoegd voor het gemak van de Gebruiker en impliceren geen onderschrijving of machtiging door Kuehne + Nagel.

Derden die links willen plaatsen naar deze website, dienen Kuehne + Nagel vooraf op de hoogte te stellen van hun voornemen. Kuehne + Nagel behoudt zich het recht voor om toestemming te weigeren voor dergelijke links naar deze website. In het geval Kuehne + Nagel wel toestemming verleent voor het plaatsen van dergelijke links, dan is Kuehne + Nagel geenszins verplicht om op haar beurt links te plaatsen naar de websites van de betreffende derden.

Aanpassingen van deze voorwaarden

Kuehne + Nagel behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op enig moment te wijzigen door de erin gestelde voorwaarden te herzien. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het regelmatig opnieuw bekijken van deze voorwaarden. Gecontinueerd gebruik van deze website volgend op dergelijke wijzigingen impliceert de instemming van de Gebruiker met deze wijzigingen. 

 

Privacybeleid en het gebruik van Google Analytics©

Kuehne + Nagel heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan te tonen dat wij veel belang hechten aan privacy. Hieronder kunt u lezen welke informatie wij via deze website verzamelen en verspreiden.

Als u zich registreert om toegang te krijgen tot delen van onze website die voorbehouden zijn aan onze klanten (“Geregistreerde Gebruiker”), dan verplicht het systeem u tot het verstrekken van contactgegevens, zoals uw naam en e-mailadres, en in sommige gevallen (een deel van) uw postadres of uw telefoonnummer. Deze informatie wordt gebruikt om contact op te nemen met Geregistreerde Gebruikers voor zuiver operationele zaken met betrekking tot het gebruik van KN Login, zoals berichten over tijdelijke onbereikbaarheid van de website of nieuwe functies van het systeem.

Wij verkopen geen individuele namen van klanten of andere persoonlijke profielinformatie door aan derden. Ook delen wij geen informatie die is geleverd door Geregistreerde Gebruikers met onze partners of welke andere derden dan ook. Alle informatie die is verstrekt door de Geregistreerde Gebruikers wordt opgeslagen volgens de van toepassing zijnde wetten, en voor zolang als deze wetten dat voorschrijven. 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar servers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Als de functie van het anonimiseren van IP-adressen is geactiveerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst ingekort of deels onleesbaar gemaakt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar ingekort. Google zal deze informatie namens de websiteprovider gebruiken om te evalueren hoe u de website gebruikt, om ten behoeve van websitebeheerders rapporten over de activiteiten op de website op te stellen, en om andere diensten aan de websiteprovider aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die in het bezit zijn van Google

U kunt het gebruik van cookies weigeren via de instellingen van uw browser. Houd u er dan wel rekening mee dat u dan wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten. Ook kunt u voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) vastlegt en gebruikt door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en te installeren:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Voor meer informatie over het afmelden en hoe u de add-on correct installeert, klikt u hier.

Meer informatie over de gebruikersvoorwaarden en data privacy kunt u vinden op www.google.com/analytics/terms/nl.html of op  http://www.google.com/policies/privacy/. Houd er rekening mee dat de Google Analytics code op deze website is aangevuld met “gat._anonymizeIp();” om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te waarborgen (“IP-masking”).

Door het gebruik van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Kuehne + Nagel op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Privacyverklaring voor KN FreightNet voor LCL

Als u als gastgebruiker inlogt bij onze KN FreightNet-dienst of als u zich registreert, wordt u verzocht contactgegevens in te voeren, zoals uw naam en e-mailadres, en in sommige gevallen (een deel van) uw postadres of uw telefoonnummer. Deze informatie wordt gebruikt om contact met u op te nemen voor operationele zaken. Wij kunnen eventueel ook contact met u opnemen voor marketingdoeleinden of om u nieuwe diensten aan te bieden. U kunt zich voor deze diensten afmelden door te klikken op “afmelden”. Als u daarna nogmaals via de website contact opneemt met Kuehne + Nagel, wordt u opnieuw ingeschreven en dient u zich, indien gewenst, opnieuw af te melden.